miljo.png
miljo.png

Miljöpolicy


The Wash arbetar endast med miljöklassade produkter!

SCROLL DOWN

Miljöpolicy


The Wash arbetar endast med miljöklassade produkter!

Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav, men har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.

• Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter. Vi strävar också efter att släppa ut mindre kemikalier.

• Att företaget ska arbeta i förebyggande syfte.

• Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp.

• Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.

• Vi väljer miljöbilar, försöker minimera antalet resor och liknande.

• Vi återvinner och sopsorterar, då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

• Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.

• Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.

• Vi ställer också miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.

• Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete